ME Print is een handelsnaam van ME Plastics Beletteringen BV welke staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Enschede onder no. 06076639

Algemene voorwaarden van ME Print

 1. DefinitiesMet “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van ME Print.
  Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

   

 2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klantDeze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ME Print en op alle overeenkomsten tussen de klant en ME Print. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

  Let op!
  Aangezien geprinte borden en panelen een “maat product” is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is eveneens van toepassing op cadeaubonnen.

   

 3. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomstDe overeenkomt tussen de klant en ME Print komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van ME Print, maar pas doordat ME Print de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”).
  Aanbiedingen van ME Print zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

   

 4. AnnuleringWil de klant de met ME Print gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij ME Print een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door ME Print schriftelijk is bevestigd.
  De klant kan niet meer annuleren nadat de order in productie is genomen.

   

 5. Opmaak en specificaties van het printwerk en verantwoordelijkheid daarvoor5.1 De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek tegen extra kosten een monster toegestuurd. Aan de hand daarvan kan de klant de kwaliteiten beoordelen. Bestelt de klant printwerk zonder een monster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de kwaliteit behalve in het kader van de garantie volgens 8.1.

  5.2 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft ME Print de klant schriftelijk bericht. Aanleveren van bestanden geschiet wanneer van toepassing volgens de aanleverspecificaties. Een toezending niet volgens de aanleverspecificaties hoeft ME Print niet te aanvaarden.
  Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. ME Printheeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

  5.3 De klant kan ervoor kiezen dat ME Print een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“controle bestanden”). In dat geval gaat ME Print na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de aanleverspecificaties. ME Print beoordeelt in het kader van de “controle bestanden” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatten, in tekst, creativiteit of kleur e.d. Dit geldt ook voor in opdracht van de klant door ME Print opgemaakte bestanden.

  5.4 De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van printwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het printwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.
  Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

   

 6. Prijs, betaling6.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

  6.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan ME Print kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.

  Is betaling op rekening afgesproken, dan zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

  6.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op ME Print.

  6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. ME Print heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft ME Print aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar ME Print heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

 1. Levering, risico tijdens vervoer7.1 Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van ME Print. Daarbij wordt het printwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.

  7.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland worden op de factuur vermeld. Het risico van verlies of beschadiging van het printwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging.
  Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden ME Print alleen indien ze schriftelijk door ME Print werden aangegaan.

   

7.3 In de door ME Print opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in productie is genomen. De levertijden die ME Print opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van ME Print bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien ME Print die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is.

Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden.

7.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan.
De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal ME Print de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan ME Print zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant.
De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als ME Print zich van de goederen ontdoet.

 

 1. Waartoe de overeenkomst ME Print verplicht, reclameren8.1 ME Print zal het printwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen.
  ME Print staat er alleen voor in dat het printwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. ME Print geeft geen garantie dat het printwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan ME Print heeft medegedeeld.

8.2 De klant zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclamatie van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan ME Print te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn.
Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan ME Print doorgeven.
Het heeft de voorkeur dat de klant het reclamatieformulier gebruikt, te vinden op zijn persoonlijke account (www.www.meprint.nl).

De klant kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering.

8.4 Wordt de termijn voor reclamatie overschreden, dan heeft ME Print het recht om de klacht af te wijzen en is ME Print niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.

8.5 Als ME Print de reclamatie van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van ME Print het betreffende printwerk aan ME Print retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van ME Print.
Indien de klant het printwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclamatie volgens ME Print terecht was of niet.

8.6 De klant kan niet reclameren over printwerk indien het printwerk door de klant niet normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag.

8.7 Indien de klant terecht reclameert over het printwerk, heeft ME Print de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het printwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
Als herlevering bezwaarlijk is voor ME Print, kan ME Print kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid van ME Print
  9.1 De aansprakelijkheid van ME Print in verband met de levering van printwerk aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.9.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens ME Print.

  9.3 ME Print is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving.

  De aansprakelijkheid van ME Print is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

  9.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen ME Print, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van ME Print.

  9.5 ME Print is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3.
  ME Print is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

  9.6 De klant zal ME Print vrijwaren en schadeloosstellen, als ME Print wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd printwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en ME Print, niet voor rekening of risico van ME Print komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

 

 1. EigendomsvoorbehoudME Print blijft eigenaar van geleverd printwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens ME Print heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van printwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen.
  De klant kan het printwerk, waarvan de eigendom door ME Print wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

   

 2. Inbreuk op rechten van derdenDe klant staat er jegens ME Print voor in dat de opmaak van het printwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden.
  De klant vergoedt ME Print alle schade en nadeel die ME Print lijdt indien en doordat het door ME Print geproduceerde printwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart ME Print tegen aanspraken van derden op dit punt.

  ME Print heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

   

 3. OvermachtPartijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht.
  Onder overmacht wordt aan de zijde van ME Print in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties.
  Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van ME Print indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van ME Print.
 4. Toepasselijk recht en geschillenOp de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Almelo die bij uitsluiting bevoegd is.